Skip to main content

Together we are always one step ahead

UFGB na medicínsko-právnickej konferencii MedLaw 2018

20 November 2018

"Diagnóza nie je viac ako právo."

Odborníci advokátskej kancelárie na medicínske právo vystúpili pred odbornou a laickou verejnosťou na treťom ročníku medicínsko-právnickej konferencie MedLaw 2018 s témou informovaného súhlasu ako predpokladom pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti lege artis.

Pre viac informácií o programe konferencie a jednotlivých prednášajúcich prosím kliknite sem.

Partner comment

Ivan Gašperec, partner UFGB zodpovedný za oblasť medicínskeho práva: 

"Poučenie a informovaný súhlas sú na jednej strane notoricky diskutované, v praxi však často opomínané či nesprávne aplikované inštitúty poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je nevyhnutné si uvedomiť, že tieto dva inštitúty predstavujú elementárnu podmienku pre lege artis zásah do telesnej integrity druhej osoby, ku ktorej nevyhnutne prichádza pri akýchkoľvek vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických či preventívnych medicínskych úkonoch.

Skutočnosť, že sa pacient nedopytuje po informáciách spojených s medicínskym zákrokom, nezbavuje zdravotníckeho pracovníka (poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) povinnosti poskytnúť poučenie a získať informovaný súhlas v súlade s právnymi predpismi. 

Nájsť pragmatickú hranicu, aby nedochádzalo k neprimeranému administratívnemu zaťaženiu zdravotníckeho pracovníka v súvislosti so získavaním informovaného súhlasu a zároveň aby boli splnené podmienky stanovené právnymi predpismi, nie je jednoduché. Preto je tu v prípade Vašej potreby advokátska kancelária UFGB so svojim právnym tímom a rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti medicínskeho práva."